Znižana cena!
Autosol Octane Booster 300ml

Autosol Octane Booster 300ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


6,20 € z DDV

-15%

7,30 € z DDV

Nov izdelek

Sredstvo za povečevanje moči motorja

Tag:

Več informacij

Autosol Octane Booster povečuje zmogljivost motorja. Povečuje level oktanov do 15 točk, odvisno od kakovosti goriva. Preprečuje trkanje motorja in pregrevanje. Optimizira izgorevanje. Ščiti pred trenjem in obrabo.

Navodila za uporabo:
Stekleniško nalijte v rezervoar. Ena steklenička zadostuje za 60-80L goriva.

Varnostni napotki:
Nevarno: H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Povezani izdelki