Znižana cena!
Meguiar's Carwash Starter Kit

Meguiar's Carwash Starter Kit

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


75,80 € z DDV

-15%

89,18 € z DDV

AMIS66OAK007

Nov izdelek

Začetni komplet za pranje vozil

Tag:

Več informacij

Meguiar's komplet za, ki vsebuje vse kar potrebujete za pranje vašega jeklenega konjička. Sestavljen iz visoko kakovostnih izdelkov, ki brez težav očistijo tudi najtrdovratnejšo umazanijo. Komplet je pakiran v priročni torbi, kar vam omogoča lažo manipulacijo in shranjevanje.

Vsebina kompleta:
- Meguiar's Gold Class Car Wash 473ml avto šampon
- Meguiar's Hot Rims Wheel Cleaner 710ml čistilo za platišča in pnevmatike
- Meguiar's Gold Class Trim Detailer 298ml premaz za PVC površine
- Meguiar's Endurance Tire Gel 473ml gel za pnevmatike
- Meguiar's torba za prenašanje
- MartinCox Rokavica za pranje 2v1
- MartinCox Water Wizard vafel krpa za brisanje

Varnostni napotki:

GOLD CLASS CAR WASH
EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv. Sestavine v skladu z uredbo o detergentih:  648/20045-15%: anionske površinsko aktivne snovi. <5%: amfotermne površinsko aktivne snovi. Vsebuje: parfumi ,mešanica metil kloro izotiazolinon in metil izotiazolinon (3: 1).

HOT RIMS WHEEL CLEANER
Nevarno: H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P234 Hraniti samo v originalni posodi. P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestava glede na 648/2004: <5%: anionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi

TRIM DETAILER
EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv. Sestavine glede na uredbo 648/2004: 15-30%: alifatski ogljikovodiki. Vsebuje: parfumi, zmes metil kloro izotiazolinon in metil izotiazolinon (3: 1).

MEGUIAR'S GOLD CLASS ENDURANCE TIRE GEL 
Vsebuje: destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom, destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del. Pozor: H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Ne vdihavati hlapov. P271 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih ali na prostem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Povezani izdelki