Znižana cena!
Meguiar's Plastic

Meguiar's Plastic kit

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


25,79 € z DDV

-15%

30,34 € z DDV

AMIS66OAK010

Nov izdelek

Komplet za obnovo zunanjih plastičnih površin

Tag:

Več informacij

Meguiar's-ov komplet za obnovo branikov, okrasnih letvic, žarometov ter vseh ostalih plastičnih površin na vašem vozilu. Sestavljen iz specialne polirne paste za PVC površine, zaščitnega premaza ter dvema aplikatorjema za nanos iz mikrofibre.

Vsebina kompleta:

- Meguiar's Plast X 296ml politura za plastične površine
- Meguiar's Gold Class Trim Detailer 298ml premaz za plastične površine
- MartinCox Terry 2/1 aplikator iz mikrofibre

Varnostni napotki:

Trim Detailer:
EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv. Sestavine glede na uredbo 648/2004: 15-30%: alifatski ogljikovodiki. Vsebuje: parfumi, zmes metil kloro izotiazolinon in metil izotiazolinon (3: 1).

Plast X:
Vsebuje: NUC - solvent nafta srednja alifatska. Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenost: živčevje EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine v skladu z uredbo o detergentih 648/2004: 15-30%: alifatskih ogljikovodikov. Vsebuje: Parfumi, benzil salicilat, mešanica metilkloroizotiazolinon in metilizotiazolinon (3:1).

Povezani izdelki