Akcija!
IGL Ecocoat Trim 30ml

IGL Ecocoat Trim 30ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


38,21 € z DDV

-25%

50,95 € z DDV

IGL0003

Nov izdelek

Keramična zaščita za plastične površine

Več informacij

iGreenLover Ecocoat Trim je tehnološko napreden keramični premaz za zaščito plastičnih in gumijastih delov. Na površini ustvarja kemično vez, katera ustvarja trd sloj (6H) in ščiti pred umazanijo in zunanjimi vplivi. Ecocoat Trim potemni zbledele površine in na njih ustvarja odličen hidrofoben efekt. Hidrofobne sposobnosti premaza so obstojne 12 mesecev, premaz pa je na površini obstojen do dve leti. Poraba premaza: 1-5ml/m².

Navodila za uporabo:
Površino pred nanosom premaza dobro očistite. Z priloženim razmaščevalcem IGL Ecoclean Precoat površino dobro razmastite. Okoli priloženega aplikatorja ovijte krpico in nanjo nanesite par kapljic premaza. Z križnimi gibi nanesite na površino in obrišite po 30 – 60 sekundah. 2 uri po nanosu lahko nanesete še dodaten sloj premaza. Premaz je popolnoma suh 4 ure po nanosu zadnjega sloja, popolno trdnost pa doseže v 3-5 dneh. V tem času lahko vozilo perete samo z vodo, brez uporabe agresivnih kemikalij.

Varnostni napotki: 
Pred uporabo natančno preberite navodila. 
Nevarno: H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 – NE izzvati bruhanja. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P370 + P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti pesek, peno ali ogljikov dioksid.

Povezani izdelki