Akcija!
IGL Ecocoat Headlight 30ml

IGL Ecocoat Headlight 30ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


34,46 € z DDV

-25%

45,95 € z DDV

IGL0009

Nov izdelek

Keramična zaščita za žaromete

Več informacij

IGL Ecocoat Headlight je premium zaščitni premaz za žaromete. Na površini ustvarja visok sijaj z neverjetnim zaščitnim učinkom. Ecocoat Headlight doseže trdnost 6H po lestvici trdote svinčnikov. Premaz omogoča bistveno lažje čiščenje ter varuje pred vremenskimi vplivi. Ecocoat Headlight ščiti žaromete 12 mesecev.

Vsebina kompleta:
- 30ml Ecocoat Headlight 30ml
- 100ml Ecoclean Precoat 100ml
- krpica za nanos premaza
- Aplikator za nanos premaza

Navodila za uporabo: 
Žaromet dobro očistite z čistilom in ga popolnima posušite. Površino najprej razmastite s pomočjo sredstva Ecoclean Precoat. Nato nanesite premaz na površino s pomočjo aplikatorja in krpice (krpico ovijemo na aplikator).Ostanek premaza odstranite po 30 sekundah in nanesite še en sloj. Žarometa ne izpostavljajte vodi vsaj 4 ure (trdota 3H). Premaz doseže popolno trdnost po 3 dneh (trdnost 6H).

Varnostni napotki:

Premaz Headlight
Pred uporabo natančno preberite navodila.Vsebuje: Heksan. Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 – NE izzvati bruhanja. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P370 + P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti gasilni prah, alkoholno obstojno peno ali pesek.

Sredstvo Precoat:
Pozor: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P405 Hraniti zaklenjeno.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki