Chimigal Turbogal

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 5 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 5 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,00 €.


5,50 € z DDV

Nov izdelek

Specialni detergent za čistilne pištole Tornador

Več informacij

Profesionalno sredstvo za čiščenje notranjosti vozil z Tornador in Perfektor čistilnimi pištolami. Sredstvo se ne peni. Lahko ga uporabljate za čiščenje vseh notranjih površin vozila. Odlično se obnese tudi za čiščenje sedežev in tekstila. Biološko razgradljiv več kot 90%.

Navodila za uporabo:
Redčimo z vodo v razmerju: 1:10-15. Za najboljše rezultate priporočamo uporabo skupaj z pripadajočo opremo za Turbogal.

Varnostni napotki:
Namenjeno za profesionalno uporabo. Biološko razgradljivo več kot 90%. NEVARNO: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 – PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 – PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. VSEBUJE: tetranatrij etile diamin acetat, alkohol etoksilat, natrijev hitroksid, kavstična soda


Povezani izdelki