K2 Frutti osvežilec zraka

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


0,96 € z DDV

Nov izdelek

Papirnat osvežilec zraka z vonjem po sadju

Category: .
Tag:

Več informacij

Papirnat osvežilec zraka - obešanka, ki prinaša svežo aromo po svežem sadju. Na voljo je v različnih vonjih.

Navodilo za uporabo:

Izvlečemo iz vrečke in obesimo na želeno mesto.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Pomarančevec, sladki, ekstrakti. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

pozor.pngNO_okolju_nevarno_novo_1.jpg