K2 Maxima osvežilec zraka

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,87 € z DDV

Nov izdelek

Osvežilec zraka v gelu.

Category: .
Tag:

Več informacij

Osvežilec zraka v gelu najvišje kvalitete, primeren za vse prostore. Dozo postavimo, obrnemo pokrovček in prijeten vonje se že širi. Poleg je dobavljiv tudi obojestranski ježek, ki omogoča, da osvežilec ostane na svojem mestu.

Navodila za uporabo: 
Odpremo pokrovček in osvežilec postavimo na svoje mesto. 

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte zvodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P50 Vsebina: navedena na originalni embalaži.