Chemical Guys All Clean+ 473ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,95 € z DDV

Nov izdelek

Univerzalno večnamensko super čistilo

Category: .
Tag:

Več informacij

Chemical Guys All Clean+ je večnamensko super čistilo z prijetnim vonjem po naravni limoni. Razvit za enostavno čiščenje tako notranjosti kot tudi zunanjosti avtomobila. Je 100% biorazgradljiv in izredno prijazen do okolja in do uporabnika. Odstranjuje maščobe, depozite in ostale nečistoče bolj od ostalih konvencionalnih čistil. Odstranjuje tudi najtrdovratnejšo maščobo. Deluje na vseh površinah - od preprog do pnevmatik. Odličen tudi za čiščenje motornega prostora. All-Clean+ je močno koncentriran in enostaven za uporabo. Unikatna formulacija omogoča stabilno penjenje, kar omogoča učinkovito odstranjevanje tudi najtrdovratnejših madežev, ob tem pa ne poškoduje plastičnih in ostalih občutljivih površin.

Navodila za uporabo: Površino, ki jo nameravate očistiti najprej sperite z vodo, da odstranite večje delce. Sredstvo redčite z vodo v razmerju 1:10 za zunanje oz. 1:20 za notranje čiščenje. Napršite na površino in pustite delovati od 30-60 sekund. Po potrebi podrgnite z gobico ali krtačo. Sredstvo po uporabi sperite z vodo.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila. Vsebuje: 2-butoksietanol; Dodecilbenzensulfonska kislina; Dinatrijev metasilikat; Natrijev hidroksid. Nevarno: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.