Akcija!
Detail MT Motor Cleaner 500ml

Detail MT Motor Cleaner 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


6,27 € z DDV

-30%

8,95 € z DDV

DT-0135

Nov izdelek

Čistilo za motorni prostor

Tag:

Več informacij

MT Motor Cleaner je specialno čistilo za čiščenje motornega prostora, bloka motorja, menjalnikov in vzmetenja. Zasnovan je na osnovi topil z visoko vsebnostjo emulzifikacije ter hidrofobnih komponent. Enostavno razgradi in odstrani mastne in oljne madeže iz mehanskih delov. Za seboj ne pušča sledi, ne vpliva na delovanje delov ter ohranja gumijaste, aluminijaste in plastične dele.

Navodila za uporabo:
Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. Nanesite ga na popolnoma ohlajeno površino in pustite delovati 5-10 minut (odvisno od umazanije). Po potrebi si pri čiščenju lahko pomagate tudi z krtačko ali čopičem. Površino nato sperite z dovolj vode. Pri izpiranju z visokotlačnim čistilcem naj bo razdalja od površine vsaj 1,5m - 2m, pri čiščenju z parnim čistilcem pa 10cm.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom; alkoholi, C12-14, etoksilirani (7 EO); Natrijev hidroksid; Nevarno: H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P301 + P330 + P331 – PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki