Znižana cena!
Meguiar's Hot Rims All Wheel Cleaner

Meguiar's Hot Rims All Wheel Cleaner 710ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


12,06 € z DDV

-33%

18,00 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za platišča

Tag:

Več informacij

Močno čistilo za platišča je ustvarjeno za vse vrste lakiranih, eloksiranih ali kromiranih platišč. Meguiar's Hot Rims enostavno razpršite na hladna platišča in pustite delovati. Zelo učinkovite sestavine čistila nevtralizirajo in raztopijo zavorni prah ter umazanijo. Čisti tudi pnevmatike.

Navodila za uporabo:
Platišče najprej dobro speremo z vodnim curkom in odstranimo grobo umazanijo. Sprej dobro pretresemo in čistilo napršimo na platišče brez omejitev. Počakamo nekaj časa, da sredstvo deluje in dobro speremo z vodo. V kolikor je to potrebno si pomagamo s krtačami za platišča.


Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo.
Nevarno: H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P234 Hraniti samo v originalni posodi. P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestava glede na 648/2004: <5%: anionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi.