Znižana cena!
Autosol Fuel System Cleaner 300ml

Autosol Fuel System Cleaner 300ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


9,23 € z DDV

-15%

10,86 € z DDV

Nov izdelek

Čistilno sredstvo za bencinske motorje

Tag:

Več informacij

Autosol Fuel System Cleaner je visoko učinkovito čistilno sredstvo za bencinske motorje. Odstranjuje depozite iz celotnega sistema za gorivo. Odstranjuje karbonske depozite in kontaminacijo v izgorevalnih komorah. Zagotavlja čisto in močno izgorevanje ter optimizira emisije. Veže vlago in kondenz. Maže in ščiti sistem za gorivo. Podaljšuje življensko dobo motorja.

Navodila za uporabo:
Vsakih 6 mesecev oz. 10-15.000 km vlijte stekleničko v rezervoar pred točenjem goriva. 300ml steklenička zadostuje za 60-80L bencina.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.
Nevarno: H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Povezani izdelki