Chemical Guys C4 Correction Compound 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


28,95 € z DDV

GAP11616

Nov izdelek

Groba polirna pasta

Category: Grobe paste.
Tag:

Več informacij

Nova polirna pasta Chemical Guys Clear Cut Correction Compound je izdelek, ki rapidno odstranjuje najtežje poškodbe na laku. je rezultat dolgotrajnega testiranja, ki prinaša izjemne rezultate na vseh lakiranih površinah. Zagotavlja izjemne rezultate v zelo kratkem času. Odstranjuje sledi gradacije do 1200 in je primerna za uporabo v kombinaciji z DA in rotacijskimi stroji. Unikatna " Non Dusting" formula zagotavlja da se paste ne praši med delom. Konsistentna rezalna tehnologija pa zagotavlja vrhunske rezultate od začetka pa do konca obdelave, bleščečo obdelano površino in izjemno hitrost obdelave. 

Navodila za uporabo: 
Plastenko pred uporabo dobro pretresemo. Manjšo količino paste nanesite na grobo polirno gobico. Pasto razmažite po površini, katero nameravate spolirati. Vključimo polirni stroj na minimum (1) in napravimo prehod da pasto enakomerno razmažemo po panelu. Povečamo hitrost stroja na 5-6 in površino obdelujemo ob zmernem pritisku na površino.  Naredimo 2-3 prehode po površini da površina postane čista. Nadaljujemo z lahkim pritiskom na površino do konca. Površino na koncu prebrišemo z primerno mikro krpo. Priporočamo, da površino na koncu preverimo in očistite z namenskim sredstvom za odstranjevanje polirnih past. Po koncu priporočamo zaključek z fino polirno pasto Chemical Guys P4 Perfect Polish.

Varnostni napotki:
Pozor: H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. . P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P304 + P340 – PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403 + P235 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Povezani izdelki