Znižana cena!
Komplet za nego notranjost SMART + DARILO

Komplet za nego notranjosti SMART + DARILO

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


21,37 € z DDV

-20%

26,72 € z DDV

66K2K1IS

Nov izdelek

Komplet za čiščenje notranjosti + darilo

Category: Kompleti K2.
Tag:

Več informacij

Komplet za čiščenje notranjosti je sestavljen iz izdelkov in pripomočkov, ki jih potrebujete za čiščenje notranjosti vašega vozila.

Ob nakupu prejmete brezplačno darilo: Avtošampon K2 EXPRESS!


VSEBINA KOMPLETA:

- Loščilo za armaturo mat POLO PROTECTANT 700ml
- Čistilo za sedeže in tepihe TAPIS 700ml
- Čistilo za plastične in ostale površine OSKAR 700ml
- Čistilo za prezračevanje KLIMA FRESH 150ml
- Mikro krpica za čiščenje K2 pink 40 x 40 cm
- Krtača za čiščenje notranjosti in sedežev

Varnostni napotki:

OSKAR
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, polikarboksilati; parfumi

TAPIS
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Vsebuje pomarančevec, sladki, ekstrakti. Lahko povzroči alergijski odziv. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, polikarboksilati, parfumi

KLIMA FRESH
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati razpršila. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi; parfumiPovezani izdelki