Akcija!
IGL Ecoclean Precoat 500ml

IGL Ecoclean Precoat 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


11,17 € z DDV

-30%

15,95 € z DDV

IGL0068

Nov izdelek

Razmaščevalno sredstvo za pripravo površin

Tag:

Več informacij

IGL Ecoclean Precoat je intenziven čistilec, zasnovan za odstranjevanje ostankov polirnih past in olj, razmaščevanje površine in pripravo površine pred nanosom iGreenLover zaščitnih premazov. Precoat je primeren tudi za odstranjevanje starih voskov. Za seboj ne pušča nikakršnih sledi, le popolnoma čisto površino. Je odličen pripomoček pri poliranju.

Navodila za uporabo:
Enakomerno napršite na površino in obrišite z mikro krpo. Krpo obrnite na čisto stran in obrišite do suhega. Po potrebi površino sperite z vodo.

Varnostni napotki: 
Pred uporabo natančno preberite navodila. Pozor: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki