Maston Glass Fibre Putty 0,5kg

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,41 € z DDV

706205

Nov izdelek

Poliesterski kit z steklenimi vlakni

Category: Kiti.
Tag:

Več informacij

Maston Glass Fibre je dvokomponentni poliesterski kit, okrepljen z zelo kratkimi steklenimi vlakni. Ima visoko mehansko odpornost in izboljšano temperaturno obstojnost. Namenjen je za popravilo površin, katere so oslabljene z korozijo, mest katera so izpostavljena potencialnim mehaničnim poškodbam ter za zapolnitev večjih nepravilnosti in manjših lukenj. Primeren je za uporabo na jeklu, cinkanih površinah, aluminiju, strjenem dvokomponentnem kitu, plastiki okrepljeni z steklenimi vlakni, betonu in lesu.

Navodila za uporabo:
Površino pred nanosom najprej dobro obrusimo in očistimo. Nato med seboj zmešamo komponenti. (Kitu dodamo 1% trdilca). Zmešamo toliko mase, kot jo potrebujemo, saj se le ta po 5 minutah začne strjevati. Kit na površino nanašamo z lopatico. Ko se kit popolnoma posuši, ga lahko obdelamo z polirnim oz. brusnim strojem. 

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Vsebuje: Stiren. Nevarno:H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka . H315 Povzroča draženje kože. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki