Autosol Bicycle Power Cleaner 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,75 € z DDV

Nov izdelek

Specialno čistilo za čiščenje koles

Category: KOLESARSTVO.
Tag:

Več informacij

Autosol Bicycle Power Cleaner je specialno čistilno sredstvo za čiščenje koles. Enostavno odstranjuje prah, blato in vse ostale nesnage iz kolesa. Čistilo je primerno za vse vrste koles.

Navodila za uporabo: 
Grobo umazanijo odstranimo z vodnim curkom. Na površino napršimo sredstvo , počakamo nekaj časa. V kolikor je potrebno si pomagamo z krtačo ali gobo. Na koncu speremo z vodnim curkom.

Priporočilo: Čistilo se na površini ne sme zasušiti. Ne nanašamo direktno na vroče površine. V kolikor je potrebno produkt najprej testiramo na skriti površini.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, <5% ne ionske površinsko aktivne snovi.