Autosol Chain Lube 50ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,62 € z DDV

Nov izdelek

Mast za verige kolesa

Category: KOLESARSTVO.
Tag:

Več informacij

Visoko zmogljivo sintetično mazilo za verige koles. Izjemno lepljiva nudi maksimalno zaščito verig. Izjemne sposobnosti prodiranja v material zagotavlja odlično mazanje in dolgotrajno zaščito. Preprečuje lom in podaljšuje življenjsko dobo verigam. Popolnoma kompatibilna z verigami, ki imajo O-ringe. Odlična zaščita pred korozijo.  

Navodila za uporabo:
Mazivo je pakirano v posebni plastenki, ki mogoča enostaven nanos na verigo. Nanašamo zmerno in po potrebi. Priporočamo počasen nanos da se sredstvo dobro sprime z površino. Pozor: Ne nanašamo na dele zavor. Pred nanosom naj bo veriga čista in razmaščena. 

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti.
P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.