Chemical Guys Clean Slate 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,95 € z DDV

CWS803_16

Nov izdelek

Šampon za odstranjevanje starih premazov

Tag:

Več informacij

Chemical Guys Clean Slate je premium šampon za odstranjevanje starih voskov ali sealantov pred vnovičnim nanosom. Napredna čistila formula odstranjuje umazanijo, nesnage in stare nanose voska ter pripravi površino pred novim nanosom. Clean Slate je super koncentriran in se brez težav izpira. Ker odstrani večino depozitov s površine je uporaba polirnega plastelina bistveno hitrejša in enostavnejša. Clean Slate lahko uporabljate tudi po poliranju saj odstranjuje ostanke polirnih past in olj. Je pH nevtralen in ne poškoduje ali izsuši plastik, tesnil in vinilnih površin. Sredstvo lahko v ustreznem mešalnem razmerju uporabljate tudi kot predpranje.

Navodila za uporabo:
Sredstvo je zelo koncentrirano in ga je pred uporabo potrebno redčiti z vodo. Zredčite cca. 30ml šampona z 20L vode. Vozilo sperite z vodo in začnite s pranjem od strehe navzdol. Clean Slate vedno uporabljajte v senci in na ohlajeni površini. Šampon se na površini ne sme zasušiti. Ostanek sperite z vodo in vozilo obrišite z namensko mikro krpo. Vozilo je nato pripravljeno za nadalnjo obdelavo.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Dodecilbenzensulfonska kislina. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P310 + P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki