K2 Bond Bondix Super fast

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


1,54 € z DDV

Nov izdelek

Sekundno lepilo

Category: Lepila.
Tag:

Več informacij

Super hitro sekundno lepilo primerno za lepljenje plastike, gume, kovine, porcelana,... Deluje hitro in učinkovito.

Navodilo za uporabo: Odvijemo pokrovček. Predremo tubo in uporabimo lepilo. Pred lepljenjem naj bo površina suha in
čista. Pazimo da lepilo ne pride na prste. Po uporabi lepilo tesno zapremo s pokrovčkom. Po
možnosti obrišemo dozo pred zapiranjem.

Vsebuje: etil 2-cianoakrilat. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. EUH202 Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati hlapov. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov

Povezani izdelki