Wepp Brake Hi-Tec 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,75 € z DDV

255

Nov izdelek

Category: Masti.
Tag:

Več informacij

Aktivno sredstvo za zaščito in varovanje celotnega zavornega sistema. Vsebuje specialne aktivne snovi in pigmente. Deluje antikorozivno in protihrupno. Odporen na vodo in  soli.  

Prednosti:
- Priporočljiva uporaba ob vsaki menjavi zavor
- Podaljšuje življenjsko dobo
- Preprečuje škripanje
- Varuje pred korozijo in ostalimi vplivi

Navodila za uporabo:
Pred nanosom dozo dobro pretresemo. Napršimo iz razdalje 20 cm na površino.  Primerno za ležaje, Čeljusti in vse ostale elemente. Po uporabi pustiti nekaj delovati nekaj časa.

Varnostni napotki:
Nevarno: H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.  H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.  H315 – Povzroča draženje kože. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.