Wepp 2040 Adhesive Lubricant 400ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


10,86 € z DDV

2040

Nov izdelek

Brezbarvna mast v spreju

Category: Masti.
Tag:

Več informacij

Brezbarvna mast v spreju z izjemnimi mazalnimi lastnostmi. Odlično učinkuje pri nizkih in visokih temperaturah. Enostavno prodira globoko v površine. Odlična zaščita  proti rji. Mast ostaja tekoča in se ne strdi.

Prednosti:
- Odlična za mazanje verig in zobniških prenosov
- Za vse vrste zglobov in sklopk
- Za tečaje, kolesa (vrtljive elemente)
- Odlična za zaščito izdelkov iz gume
- Odporna na visoke tlake

Navodila za uporabo:
Pred nanosom dozo dobro pretresite. Napršite iz razdalje 20 cm na površino. POZOR: Ne uporabljati za mazanje ključavnic.

Varnostni napotki:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 – Povzroča draženje kože. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko /zaščito za oči/zaščito za obraz. P312 – Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Vsebuje: Ogljikovodiki. C5-C7, n-alkani, Izoalkani, <5% n-heksan