Chimigal Starcar 25kg

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 8 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 8 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,60 €.


85,40 € z DDV

Nov izdelek

Detergent za predpranje s polirnim učinkom

Category: Močna sredstva.
Tag:

Več informacij

Moderno super koncentrirano sredstvo za predpranje in čiščenje. Unikatna formulacija zagotavlja s posebnimi bio sestavinami zagotavlja varno uporabo, očiščeni površini pa povrne prvotni sijaj. Hitro in učinkovito odstranjuje vse vrste umazanij. Uporabljamo za avtomobile, kakor tudi tovorna vozila. Idealno za čiščenje zelo umazanih vozil, tovornjakov, avtobusov, cerad, strojev,itd. Primerno za avtomatizirane sisteme in pršila.

Navodila za uporabo: 
Priporočljivo je da površino pred nanosom ohladimo. Produkt se na površini ne sme posušiti. Redčimo z vodo v razmerju 1:30-1:50. Dobro speremo z vodo. POZOR: Priporočamo pazljivo ravnanje v poletnih mesecih.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat; Natrijev hidroksid; Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeva sol. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi; 5% - 15%: EDTA in njene soli

GHS%20JEDKO.jpg

Povezani izdelki