Americol Truckwash HD 25kg

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 12 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 12 točke ki se lahko spremenijo v popust 2,40 €.


121,70 € z DDV

Nov izdelek

Detergent za čiščenje tovornih vozil in predpranje

Category: Močna sredstva.
Tag:

Več informacij

Hitro delujoč čistilni detergent visoke kvalitete. Unikatna formulacija zagotavlja stabilno penjenje. Primeren za pranje kamionskih ponjav. Zagotavlja visok sijaj. Varno ga uporabljamo na sintetičnih površinah, barvanih površinah, gumi in ostalih umetnih materialih. Posebno je razvit za odstranjevanje trdovratnih umazanij iz tovornjakov in delovnih strojev.

Navodila za uporabo:
Razredčite v razmerju 2%-4% (1:50-1:25), odvisno od umazanosti in podlage. Primerno za
čiščenje s krtačo, visokotlačno čiščenje in čiščenje s peno. Po možnosti pustite delovati nekaj
časa. Nato ga odstranite ali sperite s čisto vodo. Topla voda poviša moč čiščenja. Ne nanašati
na soncu in na toplo površino.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Amini, kokosov alkildimetil, N-oksidi; Natrijev hidroksid; alkoholi, C9-11 etoksilirani (12 EO). Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte navodila na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, kationske površinsko aktivne snovi


Povezani izdelki