Znižana cena!
Autosol® Water Line Cleaner Extra

Autosol Water Line Cleaner Extra 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


9,66 € z DDV

-20%

12,08 € z DDV

Nov izdelek

Izredno močno sredstvo za obledele površine

Category: Navtika.
Tag:

Več informacij

Izredno močno sredstvo za vse obledele površine na plovilu. Primerno za odstranjevnje alg iz čolna na vodni liniji ali pod njo. Učinkovito odstranjuje vodni kamen, sol in ostale umazanije iz kovinskih površin. Korozijski inhibitorji skrbijo za maksimalno zaščito pred rjo.

Navodila za uporabo: 
Čistilo napršimo na umazano površino. Počakamo nekaj časa, da čistilo deluje in dobro speremo z vodo. Po potrebi zbrišemo še s krpo. V kolikor je potrebno si pomagamo z gobico.

Varnostni napotki
:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Vsebuje: D-Glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi; Alkoholi, C12-15, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli; Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat. Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi  predpisi.

Povezani izdelki