Chimigal Dashy 10L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 9 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 9 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,80 €.


91,38 € z DDV

Nov izdelek

Loščilo za plastike z visokim sijajem

Category: Nega plastike.
Tag:

Več informacij

Sredstvo za nego in čiščenje armaturnih plošč, PVC odbijačev, pnevmatik in ostalih plastičnih površin na osnovi silikona. Na površinah ne pušča nobenih sledi ter ustvarja visok sijaj. Ustvarja poseben film, ki poskrbi, ki poskrbi, da se prah ne prime na površine. Sredstva ne redčimo z vodo - tako dosežemo maksimalen učinek, sijaj in zaščito površine.

Navodila za uporabo:
Sredstva ne redčimo z vodo - tako dosežemo maksimalen učinek, sijaj in zaščito površine. Na površi no nanesemo s čopičem, gobo, aplikatorjem,... Priporočamo da po nanosu preprišete s krpo.

Varnostni napotki:
Vsebuje: heksan (ki vsebuje < 5 % n-heksana (203-777-6)), (EC: 203-523-4) Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P370 + P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti ogljikov dioksid, razpršen vodni curek, peno ali gasilni prah. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 konzervansi, parfumi


Povezani izdelki