Insect Remover

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 6 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 6 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,20 €.


8,52 € z DDV

Nov izdelek

Odstranjevalec insektov

Več informacij

Visoko koncentrirano, kvalitetno biološko razgradljivo sredstvo. Primerno za odstranjevanje insektov in atmosferskih onesnaženj, ki se med vožnjo nabirajo na vozilih, motociklih in čeladah. Varno ga uporabljamo na aluminjastih, sintetičnih, barvastih površinah in gumi. Unikatna formula brez dodatkov soli zagotavlja, da na površinah ne pušča sledi.

Navodila za uporabo: 
Priporočeno razmerje mešanja je: 1:5 (max 1:10). Nanašamo z gobo, spužvo ali visokotlačnim čistilcem in pustimo delovati nekaj minut. Na koncu speremo z vodo. Postopek čiščenja je efektivnejši  če pri čiščenju uporabljamo vročo vodo. Po uporabi Insect Removerja vozilo očistimo še s šamponom za pranje vozil.

Varnostni napotki:
Vsebuje: 2-aminoetanol; natrijev oktil sulfat. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte navodila na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno.

Povezani izdelki