Chemical Guys Bug & Tar Wash 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


11,95 € z DDV

CWS104_16

Nov izdelek

Čistilo za insekte in katran

Več informacij

Močno čistilo za odstranjevanje trdovratnih madežev insektov na steklih, maskah, odbijačih, pokrovu motorja in lučeh. Zmehča ostanek insekta do te mere, da ga lahko enostavno odstranite brez nepotrebnega drgnenja. Poleg tega je primeren tudi kot močnejši šampon za odstranjevanje maščob, katrana in cestne umazanije. Visoko koncentrirana formula ga uvršča med najbolj ekonomične izdelke na trgu. Deluje hitro in učinkovito ter na površini ne pušča sledi ali poškodb.

Navodila za uporabo:
Za odstranjevanje cestne umazanije zredčite 3 pokrovčke šampona z 4L vode in vozilo operite od strehe navzdol. V kolikor ga želite uporabljati kot čistilo za insekte zredčite en pokrovček z 1L vode ter napršite na površino. Pustite delovati 30-60 sekund ter nato površino sperite z vodo. Sredstva nikoli ne uporabljajte na soncu ali razgreti površini. Čistilo se na vozilu ne sme zasušiti.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila. Vsebuje: 2-butoksietanol; Dodecilbenzensulfonska kislina; Dinatrijev metasilikat; Natrijev hidroksid. Nevarno: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki