Soft99 Fusso Coat F7 All Colours 300ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


16,95 € z DDV

S9910339

Nov izdelek

Zaščitni PTFE premaz za vse barve vozil

Category: Sealanti.
Tag:

Več informacij

Fusso Coat F7 je PTFE zaščitni premaz, kateri ščiti vaše vozilo pred zunanjimi vplivi do 7 mesecev. Na novo oblikovan TSI efekt, kateri na površini ustvarja neprepusten sloj, ki je obstojen dlje od konvecionalnih izdelkov. F7 je izjemno enostaven za uporabo, površina postane popolnoma gladka, kar preprečuje nabiranje vode in umazanije na površini. Premaz je primeren za uporabo na vseh barvah vozil.

Navodila za uporabo:
Vozilo dobro operite in popolnoma posušite. Sredstvo nanesite na rumeno stran priloženega aplikatorja in ga enakomerno razmažite po vozilu, del po del. Pustite 10-15 minut preden ostanek obrišete s površine. Pri tem uporabite čisto in mehko mikro krpo.

Varnostni napotki:
Nevarno: Vsebuje: nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom. H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Povezani izdelki