Nov
Labocosmetica Purifica

Good Stuff Sour Shampoo 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,95 € z DDV

GS28

Nov izdelek

Šampon za odstranjevanje depozitov iz zaščitenih površin

Tag:

Več informacij

Good Stuff Sour Shampoo je šampon z nizko pH vrednostjo (3.5), kateri je namenjen za odstranjevanje depozitov iz površin, zaščitenih z keramičnimi premazi. Efektivno odstranjuje ostanke sledi vodnega kamna, kateri zmanjšujejo hidrofobnost površine. Ne vsebuje voskov, polimerov ali ostalih dodatkov. Kljub kisli pH vrednosti je varen do premaza ter ne vpliva na njegove sposobnosti. Sour Shampoo je primeren tudi za čiščenje bolj umazanih vozil.

Navodila za uporabo:
Vozilo sperite z vodo. Zredčite 20-50ml šampona z 10L vode. S pomočjo visokotlačnega čistila v vedru ustvarite peno ter začnite s pranjem vozila od strehe navzdol. Šampon se med pranjem na površini ne sme zasušiti. Vozilo nato dobro sperite z vodo in obrišite z namensko mikro krpo.

Varnostni napotki:
Pozor: H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, 5-15% anionske površinsko aktivne snovi, <5% amfoterne površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; parfumi. 

Povezani izdelki