Povečaj

Frescura Formula 1

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 14 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 14 točke ki se lahko spremenijo v popust 2,80 €.


47,99 € z DDV

Nov izdelek

Enokomponentno sredstvo za pranje

Več informacij

Super koncentrirani enokomponentni detergent na alkalni osnovi, z visokim učinkom odstranjevanja najbolj trdovratne umazanije. Visoko učinkovit detergent tudi pri uporabi v trdi vodi. Ščiti pred vodnim kamnom in se odstranjuje brez težav. Uporaben tudi v HACCP sistemih. Na voljo v 10kg in 35kg pakiranju.

Navodila za uporabo:
Redčite z vodo v razmerju 1%-3,5%, odvisno od trdovratne umazanije. Raztopino uporabite na suhih površinah in jo odstranite z visokotlačno napravo na mrzlo ali vročo vodo. Izogibajte se daljšemu kontaktu z aluminiju in njegovimi zlitinami. Ne uporabljajte na soncu ali vročih površinah vozila. Raztopina naj bo v celoti razpršena od spodaj navzgor po vozilu.

Varnostni napotki: 
Vsebuje: Alkoholi, C12-13-razvejani in linearni, etoksilirani; Tetranatrijev etilendiamintetraacetat; natrijev hidroksid. Nevarno: H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - < 15%: EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi.