Znižana cena!
IGL Ecoclean Wash 500ml

IGL Ecoclean Wash 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


11,17 € z DDV

-30%

15,95 € z DDV

IGL0014

Nov izdelek

Šampon za vzdrževanje zaščitenih vozil

Tag:

Več informacij

IGL Ecoclean Wash je šampon, ki čisti, ohranja in ščiti vase vozilo v enem koraku. Unikatna mešanica sestavin in voskov zagotavlja visoko čistilno moč in varno odstranjevanje umazanije. Šampon je narejen na vodni osnovi in je popolnoma varen za okolje. Vozilu po pranju zagotavlja izjemno visok sijaj.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretrestie. Zredčite šampon v razmerju 1:100. Z vozila najprej sperite večje delce umazanije. Vozilo nato operite od strehe navzdol. Šampon se na površini ne sme zasušiti. Ostanek šampona sperite z visokotlačnim čistilcem ali cevjo. Vozilo do suhega obrišite z namensko mikro krpo.

Varnostni napotki: 
Pred uporabo natančno preberite navodila. Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki