Americol Carpet Cleaner

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


26,17 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za globinsko čiščenje tekstila in oblog

Več informacij

Koncentrirano, biološko razgradljivo in efektivno sredstvo z malo penjenja. Varno ga uporabljamo v kombinaciji z vso strojno opremo za čiščenje preprog oz. tekstila. Primerno za čiščenje: preprog, itisonov, oblazinjenega pohištva, notranjosti vozil in vseh vrst tekstila. Po čiščenju pušča prijeten vonj po hruški.

NAVODILA ZA UPORABO:
Sredstvo je močno koncentrirano, zato ga je potrebno redčiti z vodo. Rečimo v razmerju od 1: 5 do 1:20 v odvisnosti od stopnje umazanije.

VARNOST IN OKOLJE
Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte navodila na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, fosfati, amfoterne površinsko aktivne snovi.Povezani izdelki