Znižana cena!
polirna pasta autosol finish

Autosol Finish polirna pasta 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


29,13 € z DDV

-40%

48,56 € z DDV

AU032

Nov izdelek

Fina polirna pasta za vozila.

Tag:

Več informacij

Zagotavlja visok sijaj obdelanim površinam. Odstranjuje nečistoče in poškodbe. Uporabljamo lahko na vseh površinah. Popolnoma brez PDMS. Ne pušča nobenih sledi. Površina bo kot nova. Nanašamo lahko strojno ali ročno.

Navodila za uporabo:
Plastenko dobro pretresemo, manjšo količino nanesemo na polirni tampon in pasto raznesemo po površini. Povečujemo pritisk na površino dokler vse sledi/poškodbe niso popolnoma odstranjene. Na koncu zmanjšamo pritisk na površino in povečamo vrtljaje ter ponovno spoliramo celotno površino.    Ostanke odstranimo z mikro krpo. Če je potrebno lahko med postopkom dodajamo vodo. Plastične dele okoli površine zaščitite če je to potrebno. Za maksimalne rezultate površino zaščitite z AUTOSOL NANO WAX.

Varnostni napotki:
Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. - Kajenje prepovedano. P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P501 Vsebino/embalažo odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi.