Meguiar's All Purpose Cleaner 710ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,95 € z DDV

Nov izdelek

Univerzalno čistilo

Več informacij

Sredstvo za odstranjevanje trdovratne umazanije in maščob tako znotraj kot zunaj motornih vozil. Deluje hitro in učinkovito. Zagotavlja najboljše rezultate tudi pri čiščenju tepihov in oblog. Vsestransko uporabno tudi za čiščenje motorjev, platišč, pnevmatik, vinila, gume in kroma. Odlično se obnese tudi pri odstranjevanju insektov.

Navodila za uporabo:
Zunanja uporaba: Sredstvo vedno nanašajte na ohlajeno površino in v senci. Površino pred nanosom zmočite z vodo. Napršite sredstvo in počakajte par sekund. Sperite s čisto vodo. V kolikor madež ni odstranjen takoj, si lahko pomagate tudi s krtačo ali krpo.
Notranja uporaba: Sredstvo vedno preverite nekje na skritem mestu. Napršite sredstvo na površino in zbrišite z mikro krpo.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.
Vsebuje: Parfumi. Nevarno: H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P234 Hraniti samo v originalni posodi. P260 Ne vdihavati hlapov ali meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj poklicati CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi. predpisi. Sestavine v skladu z uredbo 648/2004: <5%: neionski tenzidi.

Povezani izdelki