Meguiar's All Purpose Cleaner 3,78L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 4 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 4 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,80 €.


40,99 € z DDV

Nov izdelek

Koncentrirano večnamensko čistilo za notranjost in zunanjost vozil

Več informacij

Meguiar's All Purpose Cleaner je eno izmed najpriljubljenejših večnamenskih čistil. Prvotno je bilo sredstvo razvito za čiščenje notranjosti, vendar pa odlično deluje tudi na vseh zunanjih površinah. Primeren je za čiščenje vseh notranjih površin kot so plastika, vinil, usnje in tekstil ter zunanjih kot so platišča, pnevmatike, insekti in ostala trdovratna umazanija. Njegova superiorna visoko peneča formula nežno odstranjuje umazanijo. Primeren je tudi za mehčanje umazanije pred globinskim čiščenjem tekstila.

Navodila za uporabo:
Priporočamo, da si sredstvo pripravite v dveh razpršilkah. V prvi ga razredčite z vodo v razmerju 10:1 in ga uporabljajte z čiščenje notranjosti in v drugi, v razmerju 4:1 za čiščenje zunanjosti. Napršite na površino, podrgnite z mikro krpo ali krtačko in obrišite ali sperite do čistega.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.
Vsebuje: Parfumi. Nevarno: H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P234 Hraniti samo v originalni posodi. P260 Ne vdihavati hlapov ali meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj poklicati CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi. predpisi. Sestavine v skladu z uredbo 648/2004: <5%: neionski tenzidi.

Povezani izdelki