Angelwax Clarity 1000ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


15,95 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za vetrobranska stekla z zaščitnim učinkom

Tag:

Več informacij

Angelwax Clarity je super koncentrirano čistilo za vetrobransko steklo z dodatkom zaščitnega repelenta za stekla. Primeren za celoletno uporabo, tudi v nizkih temperaturah. Brez težav odstranjuje drevesne sokove, ptičje iztrebke, insekte, cestno in ostalo umazanijo z stekel. Ob vsakem čiščenju pa na vetrobransko steklo doda še sloj zaščite, katera odbija vodo ter vam s tem podaljšuje življensko dobo brisalcev in zagotavlja večjo varnost v prometu. Angelwax Clarity je dobitnik nagrade za najboljše čistilo za steklo v letu 2015, podeljene s strani Auto Express-a.

Navodila za uporabo:
Sredstvo zredčite z vodo po spodnji skali in nalijte v posodo za pranje vetrobranskega stekla. Clarity lahko uporabljate tudi kot odmrzovalec stekel, v tem primeru ga ne redčite z vodo.
Mešalno razmerje:
- Poletje: 1:19 (Clarity : voda)
- Jesen / pomlad: 1:9 (Clarity : voda)
- Zima do -15°C: 1:4 (Clarity : voda)
- Zima do -25°C: 1:1 (Clarity : voda)
- Odmrzovanje stekel: se ne redči

VARNOSTNI NAPOTKI:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Nevarno:H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P241 – Uporabiti električno opremo, odporno proti eksplozijam. P233 – Hraniti v tesno zaprti posodi. P243 – Preprečiti statično naelektrenje. P242 – Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P240 – Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P273 – Preprečiti sproščanje v okolje. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378 – Ob požaru: za gašenje uporabiti vodni curek, peno, ogljikov dioksid. P403 + P235 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Povezani izdelki