Labocosmetica STC 50ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 10 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 10 točke ki se lahko spremenijo v popust 2,00 €.


109,95 € z DDV

LAB47

Nov izdelek

Keramična zaščita površin

Tag:

Več informacij

Vrhunski keramični premaz za maksimalno zaščito in sijaj vašega vozila. Poleg enostavne uporabe ga odlikujejo še temperaturna obstojnost, odličen hidrofoben učinek ter UVA zaščita. Zaščito lahko nadgradite tudi z premazom Labocosmetica #HPC ter s tem dosežete maksimalno stopnjo zaščite vozila. #STC je sestavljen iz spodnjih komponent:

S kot SILICIJ: Natančna prostorska postavitev silicijevih delcev, obdanih s kisikom, zagotavlja popoln oprijem na površino in učinkovitejši zaščitni sloj.

T kot TITANOV DIOKSID: TiO2 (Titanov dioksid) je trenutno najbolj inovativen zaščitni premaz zahvaljujoč svojm samočistilnim sposobnostim in odpornosti na kemikalije.

C kot KERAMIČNI PREMAZ: Kemično-fizikalna mešanica na edinstven način združuje trdoto in prožnost keramičnega premaza in zagotavlja visok sijaj kateri traja od prvega do zadnjega dne nanešenega premaza.

Navodila za uporabo:
Navodila za uporabo so priložena k izdelku.

Varnostni napotki:
Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H372 Škoduje preko osrednjega živčnega sistema pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.