Znižana cena!
K2 Suprema osvežilec zraka

K2 Suprema osvežilec zraka

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


1,93 € z DDV

-20%

2,42 € z DDV

Nov izdelek

Osvežilec zraka za v ohišju

Category: .
Tag:

Več informacij

Prijeten osvežilec zraka za namestitev na ventilacijsko režo. Na voljo v dveh nevpadljivih vonjih.

Navodila za uporabo:
Odvijte čep na steklenički in jo vstavite v Suprema nastavek. Uporabljajte v navodili proizvajalca. Hraniti pokončno. V primeru razlitja tekočine, takoj obrisati z vpojno krpo.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! 

K2 SUPREMA GREEN APPLE
Vsebuje: limonen, alil 3-cikloheksilpropionat, 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid, garniol Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. . P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

K2 SUPREMA LEMON
Vsebuje: Pomarančevec, sladki, ekstrakti, Citral, Geranil acetat, Ekstrakt limone. Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

K2 SUPREMA VANILLA
Vsebuje: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, 7-hidroksicitronelal, citronelol, Geranil acetat.   Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.