Znižana cena!
K2 DFA-39 500ml

K2 DFA-39 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


8,10 € z DDV

-5%

8,53 € z DDV

Nov izdelek

Aditiv proti zmrzovanju nafte

Tag:

Več informacij

Dodatek DFA-39 je učinkovito sredstvo za izboljšanje hladnega toka oljnih goriv. Upočasnjuje aglomeracijo parafinov in destiliranih olj. Zmanjšuje stopnjo zamašitve hladnih filtrov za gorilne filtre, ki so nameščeni na mesta dodajanjagoriva v dizelskih motorjih in kotlih. Aditiv zagotavlja uporabnost goriv do temperature -39C. Preprečuje nastajanje korozije. Primeren za vsa dizelska goriva in kurilna olja. Kompatibilen z aromatskim in alifatskim topilom.

Navodila za uporabo: Dobro pretresemo embalažo. Doziramo 0,5L DFA na 600L (zaščita do –39°C). Učinkovit je samo če ga dodajamo gorivu preden le to postane motno (temperatura nad 0°C). Najboljše rezultate dosežemo, če ga dodajamo pri skoraj praznem rezervoarju in potem dotočimo gorivo, s tem dosežemo optimalno mešanje. Hraniti pri temperaturi nad 0°C.

Varnostni napotki:
Vsebuje: m-ksilen; Etilbenzen; p-ksilen; o-ksilen.Pozor: H226  Vnetljiva tekočina in hlapi. H312 + H332   Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju. H315  Povzroča draženje kože. H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki