K2 Maxo Exclusive osvežilec Vanilla

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


3,89 € z DDV

K2V807

Nov izdelek

Premium osvežilec zraka za vaše vozilo

Category: Osvežilci zraka.
Tag:

Več informacij

K2 Maxo Exclusive je premium osvežilec zraka primeren za vsako vozilo ali prostor. 100% Organsko polnilo je prepojeno z izbrano aromo, ki zagotavlja prijeten in svež vonj do 60 dni. Dišava je v kovinskem lončku, ki ima regulacijski s skrbno oblikovanimi odprtinami za optimalno doziranje vonja. Popolnoma brez Tekočine se ne razlije in ni možnosti za poškodbo površin.


Navodila za uporabo: 
Iz osvežilca odstranimo pokrovček in odpremo pločevinko kot kaže slika na embalaži. Pločevinast pokrovček odstranimo in dišavo nazaj zapremo z plastičnim pokrovčkom. Intenzivnost vonja nastavljamo s pomočjo pokrovčka, ki ima za to posebno oblikovane reže. Dišavo postavimo na mesto, kjer bo vonj nežen a še vedno dovolj učinkovit.

Varnostni napotki:
Vsebuje: (R)-p-menta-1,8-dien, piperonal, citral, Beta-pinen. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice.  P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

  

Povezani izdelki