Americol Car & Truckwash 20L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


6,70 € z DDV

861-03-02

Nov izdelek

Peneč detergent za pranje in čiščenje

Category: Tovorni program.
Tag:

Več informacij

Koncentrirano biološko razgradljivo čistilno sredstvo. Unikatna formulacija zagotavlja stabilno penjenje in učinkovitost na vseh površinah. Zagotavlja visok sijaj. Varno ga uporabljamo na aluminjastih površinah, sintetičnih materjalih, barvanih površinah in gumi. Posebno je razvit za odstranjevanje umazanij s pomočjo visokotlačnih čistilcev. Poleg čišenja osebnih vozil je primeren za čiščenje avtobusov, kamionov in delovnih strojev.

Cena je izražena na 1L.

Navodila za uporabo:
Sredstvo je močno koncentrirano zato ga redčimo z vodo. Priporočeno razmerje mešanja z vodo je 2-3% (1:50-1:33) za avtomatske pralnice, 3-5% (1:33-1:20) za čiščenje z visokotlačnimi čistilci in 1-2% (1:100-1:50) za ročno nanašanje. Nanesemo na površinos razpršilci, krtačami ali goboami. Pustimo nekaj minut in speremo z vodo. Postopek čiščenja izboljšamo z uporabo vroče vode.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Amini, kokosov alkildimetil, N-oksidi; Alkil glukozid, C8-16; Natrijev hidroksid. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte navodila na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snov.

Povezani izdelki