Akcija!
Detail OG Orange Stain Remover 500ml

Detail OG Orange Stain Remover 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


18,17 € z DDV

-30%

25,95 € z DDV

DT-0141

Nov izdelek

Univerzalen odstranjevalec madežev

Več informacij

OG je odstranjevalec madežev, narejen na osnovi pomarančnih ekstraktov. Odstranjuje najtrdovratnejše madeže iz vinilnih materialov, tkanin, stekla, kovin, plastike, gume, laka in tekstila brez, da bi poškodoval površino. Primeren je za odstranjevanje črnila, voska, šminke, ostankov lepil (še posebej po odstranjevanju nalepk z vozila). bitumna, katrana, olj inn maščobe. Prodre globoko v jedro madeža ter ga nežno in varno razgradi. Ima prijeten vonj po pomaranči.

Navodila za uporabo:
Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. Nanesite ga direktno na površino ter pustite 1-2 minuti, da čistilo začne delovati. Obrišite madež z čisto mikro krpo. Krpo nato obrnite na drugo stran in obrišite ostanek madeža. Za 100% odstranjevanje madeža svetujemo, da ga posesate z mokro suhim sesalcem.

Varnostni napotki:
Vsebuje: 1-metoksi-2-propanol; d-limonen. Nevarno: H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P370 + P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti vodni curek, peno, ogljikov dioksid. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki