K2 Pro Durabit Black Spray 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,64 € z DDV

Nov izdelek

Zaščitni sprej za spodnji del vozila

Category: Zaščita.
Tag:

Več informacij

Profesionalen produkt za zaščito vozila pred korozijo. Je izredno učinkovit zvočni izolator. Primerno za zaščito podvozja, požarnih sten, okvirjev, notranjih strani vrat, rezervoarjev, blatnikov, strehe,. OPOZORILO: izogibati se nanosu na izpušni sistem, amortizerje. motor in menjalnik. 

Navodilo za uporabo: Nanašamo le na očiščeno površino. Pločevinko dobro pretresemo in napršimo iz razdalje 15 do 20 cm. Po uporabi pločevinko obrnite na glavo in nekajkrat pritisnite. Očistite s primernim močnim čistilom 

Varnostni napotki: Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, lahka; aceton. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi.HOS - Kategorija in mejna vrednost: B(e) 840 g/l. Ta proizvod vsebuje: 549,8 g/l HOS.

   

 

Povezani izdelki