Znižana cena!
Čistilo za zavore K2 PRO

K2 Pro Čistilo za zavore

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


3,95 € z DDV

-10%

4,39 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za zavore in sklopke

Category: Čistila.
Tag:

Več informacij

K2 Pro Brake Cleaner je hitro hlapeče in močno razmaščevalno sredstvo v spreju. Odlikuje ga izredna moč čiščenja in razmaščevanje. Izredno hitro hlapi in se suši. Na površini ne pušča sledi. Namenjen za čiščenje zavor, sklopk in ostalih kovinskih elementov. Primeren tudi za razmaščevanje v industriji. Ima prijeten vonj po limoni.

Navodila za uporabo:
Napršimo na površino, pustimo delovati nekaj časa. Postopek ponovimo, če vsa umazanija ni bila odstranjena že pri prvem nanosu. OPOZORILO: Izogibati se plastičnim in gumijastim elementom.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični; Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični <5% n-heksan. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P391 Prestreči razlito tekočino. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 ≥ 30%: alifatski ogljikovodiki


Povezani izdelki