P&S Rags to Riches Microfiber Detergent 946ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


24,97 € z DDV

PS-G11Q

Nov izdelek

Čistilo za krpe iz mikrovlaken in polirne gobice

Več informacij

Rags to Riches je nova generacija čistila za pranje mikro krp in polirnih gobic v pralnem stroju izdelana s pomočjo novih, naprednih tehnologij. Napredna formula krpam povrne vpojnost, barvo in mehkobo. Globinsko očisti vse vrste umazanije, ki jo srečamo pri poliranju in čiščenju vozil. Varna za uporabo na vseh vrstah krp iz mikrovlaken.  

Navodila za uporabo: 
Za manj umazane krpe uporabite 30ml čistila. Za bolj umazane krpa pa 60ml čistila. S priročno embalažo je odmerjanje čistila izredno enostavno in natančno. Za izredno umazane krpe priporočamo, da v toplo vodo natočite 30ml do 60ml čistila Rags to Riches in krpe pred pranjem v stroju namočite. Za pranje nikoli ne uporabljajte mehčalcev ali belila. Krpe perite na 30 do 40°C. Krpe posušite na zraku ali v sušilnem stroju pri najnižji možni temperaturi sušenja.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Benzenesulfonska kislina, mono-C10-16-alkil deriv., natrijeva sol. Nevarno: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s lokalnimi predpisi.