Akcija!
Wepp 2034 Injection Cleaner 300ml

Wepp 2034 Injection Cleaner 300ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


5,93 € z DDV

-30%

8,47 € z DDV

2034-300

Nov izdelek

Dodatek za čiščenje šob

Tag:

Več informacij

WEPP Injection Cleaner je dodatek, primeren za vse bencinske motorje z in brez katalizatorja. Omogoča intenzivno čiščenje celotnega vbrizgalnega sistema. Izbrane aktivne snovi enostavno odstranijo vse vrste oblog in umazanij. Izboljša delovanje motorja, saj zagotavlja pravilno delovanje vbrizgalnega sistema. Posledično zagotavlja manj izpustov.

Prednosti:
- Odstranjuje usedline
- Zmanjšuje emisije

Navodila za uporabo:
Dodajte stekleničko vsakih 6 mesecev ali vsakih 10-15.000 km pred točenjem goriva. Ena steklenička zadostuje za 60-80L goriva.

Varnostni napotki:
Nevarno: H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P242 Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243 Preprečiti statično naelektrenje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
2000px-GHS-pictogram-exclam-svg.png

Povezani izdelki