K2 Bakrena Mast v spreju 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,80 € z DDV

66K2W122

Nov izdelek

Bakrena mast v spreju

Category: Maziva.
Tag:

Več informacij

Temperaturno odporna in hitro sušeča bakrena mast v spreju. Zmanjšuje trenje med kovinskimi deli, preprečuje krčenje ter raztezanje. Varuje vijake, matice in ležaje pred korozijo. Odporna na vodo in zunanje vplive. Izboljša tesnenje zunanjih priključkov. Delovna temperatura je med -400°C in +1100°C. Odlična za montažo zavor.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite (cca. 3 minute). Nanesite z razdalje 5-10cm.
Varnostni napotki:
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 pozor.pngvnetljivo.jpgNO_okolju_nevarno_novo_1.jpg