ValetPRO Advanced Neutral Snow Foam 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


16,95 € z DDV

EC19-1L

Nov izdelek

pH nevtralno predpranje z močjo alkalnega detergenta

Category: Predpranje.
Tag:

Več informacij

ValetPRO Advanced Neutral Snow Foam je visoko peneče, pH nevtralno sredstvo za predpranje vozil, z močjo alkalnega detergenta. Primeren je za odstranjevanje cestne umazanije in ostale nesnage z vozila pred šamponiranjem. Ustvarja gosto peno, katera varno dvigne umazanijo s površine, da jo lahko odstranite z visokotlačnim čistilcem. pH nevtralna formula čistila je varna za uporabo na vseh zunanjih površinah ter preprečuje nastanek poškodb ali korozije.

Navodila za uporabo:
Sredstvo lahko nanašate s pomočjo razpršilca ali nastavka za peno. V primeru nanosa z razpršilcom sredstvo zredčite z vodo v razmerju 1:20 – 1:30, nanesite na površino, pustite delovati cca. 5 minut ter nato sperite z vodo. V primeru nanosa z nastavkom za peno sredstvo zredčite v razmerju 1:3. Nanesite na vozilo, pustite delovati cca. 5 minut ter nato sperite z vodo. Sredstvo lahko uporabljate tudi za čiščenje vseh vrst platišč. Zredčite ga v razmerju 1:10, nanesite na platišče in po potrebi podrgnite s krtačko ali gobo. Platišče sperite z vodo in obrišite.

Varnostni napotki:
Pozor: EUH 208 – Vsebuje d-limonen. Lahko povzroči alergijski odziv. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P261 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P272 – Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P273 – Preprečiti sproščanje v okolje. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 – Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.