Chimigal Instant Wash

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 9 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 9 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,80 €.


21,29 € z DDV

Nov izdelek

Visoko peneči detergent za predpranje in pranje

Več informacij

INSTANT WASH predstavlja novo generacijo šamponov za predpranje in pranje v kombinaciji s penomati. Zagotavlja stabilno penjenje na površini je zlahka odstranjuje vse vrste umazanije. Zelo močno koncentriran je primeren za pranje tovornih vozil, kakor tudi predpranje osebnih vozil.

Navodila za uporabo:
Priporočljivo je da površino pred nanosom ohladimo. Produkt se na površini ne sme posušiti. Redčimo z vodo v razmerju 1:30-1:100. Dobro speremo z vodo. POZOR: Priporočamo pazljivo ravnanje v poletnih mesecih! Namenjeno za profesionalno uporabo. Razgradljivo več kot  90%. V primeru nanašanja s penomatom nanašamo sledimo navodilom proizvajalca penomata. 

Varnostni napotki:
Vsebuje: Natrijev hidroksid; Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat; Maščobni alkohol, etoksili-ran. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne ro-kavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacio-nalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - 15%: EDTA in njene soli; < 5%: neionske površinsko aktivne snovi.

Povezani izdelki